Regulamin

Regulamin serwisu internetowego – e-biznesowy.com

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • Korzystając z serwisu e-biznesowy.com, zwana dalej BKF użytkownik potwierdza, że zapoznał się, a także, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  • Administrator – właściciel i operator Serwisu BKF, kontakt: biuro@goldencorp.pl, strona: www.e-biznesowy.com, którym jest firma: Golden Corp.
  • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu BKF,
  • Serwis – zorganizowana platforma informatyczno – informacyjna, podłączona do sieci Internet, stworzona przez firmę Golden Corp., która umożliwia Użytkownikom z wyszukiwania danych teleadresowych firm, z wykorzystaniem wyszukiwarki,
  • Wyszukiwarka – oznacza narzędzie do zarządzania danymi, które zawiera BKF, do której wszelkie prawa przysługują firmie: Golden Corp.
  • Usługi - świadczone na rzecz Użytkowników przez Administratora, odpłatnie lub nieodpłatnie, poprzez udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika, które zawierają dane zgromadzone w bazie teleadresowej,
  • Biznesowy katalog firm – zgromadzone według określonej systematyki aktualne dane adresowe firm, nie wyłączając środków komunikacji elektronicznej, które działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami,
  • Klient – oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzystając z usług BKF, umieszcza w bazie biznesowy katalog firm treści marketingowe.
 • Baza firm służy gromadzeniu danych o podmiotach będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnym nieposiadającymi osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu.
 • W sprawach nie uregulowanych regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza, że zapoznał się on z Regulaminem, akceptuje wszystkie jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Każdy Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 • Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i płatna.
 • Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane oraz informacje podawane w trakcie rejestracji są zgodne z prawdą.
 • Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracji, który zawiera dane Użytkownika, a następnie aktywować konto poprzez hasło, wysłane na adres e - mail wskazany w trakcie rejestracji.
 • Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywanych w nim zmian i modyfikacji.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści emitowane na stronach serwisu oraz materiałów reklamowych zamieszczanych przez Użytkowników, a także za zawarte odnośniki do innych serwisów internetowych, zasobów sieci, witryn osób trzecich itp.
 • Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez Użytkowników. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach którego zawarta została transakcja.

Rozdział 2

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 • W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie posiadać:
  • hardware,
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarkę Internetową,
  • inne oprogramowanie wymagane do korzystania z Serwisu.

Rozdział 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu – www.e-biznesowy.com , poprzez wpisanie przez Użytkownika w Wyszukiwarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron : www zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu.
 • Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 • Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 2 dni roboczych od jej zawarcia. Przypominamy, że 10-dniowe prawo (zob. art. 1 ust. 2 Ustawa o Ochronie Praw Konsumenta) do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów dotyczących usług, których wykonywanie rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia. Usługa reklamy i wirtualnej wizytówki jest realizowania w przeciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy, nie kwalifikuje się więc do terminu 10 dniowego.

Rozdział 4

Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje dotyczące świadczenia Usług w ramach Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem adresu e – mail: biuro@goldencorp.pl, bądź pisemnie, w formie listu poleconego na adres: Golden Corp. ul. Roosevelta 90e, 62-200 Gniezno
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby/podmiotu zgłaszającej reklamację – imię, nazwisko/firma, adres oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 • Reklamacje można zgłaszać w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Administratora.
 • Reklamacje są rozpatrywane, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z usług informatycznych.
 • Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

Rozdział 5

Ochrona danych osobowych

 • Serwis zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ww. ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 • Jednocześnie przez udostepnienie przez Użytkownika danych osobowych i informacji, następuje wyrażenie zgody na ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych.

Rozdział 6

Ochrona prywatności

 • Serwis opiera się na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
 • W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które będą stanowić dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne wymagane przepisami prawa informacje.
 • Dane przekazane przez Użytkownika, które nie stanowią danych osobowych, będą przez Administratora gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. Będą one wykorzystywane wyłącznie w celach marketingowych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług dla potrzeb Użytkowników.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności: cywilnej, karnej lub administracyjnej za korzystanie z Serwisu przez Użytkowników w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Serwis stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników.

Rozdział 7

Prawa własności intelektualnej

 • Wszelkie prawa do biznesowego katalogu firm przysługują Administratorowi.
 • Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi.
 • Dane uzyskane w sposób, o którym mowa powyżej, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy teleadresowej, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 • Administrator informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i inne.
 • Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści, stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno – autorskiej.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 • We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Administrator.
 • Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go w Serwisie www.e-biznesowy.com .
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane w Serwisie pod adresem www.e-biznesowy.com/regulamin.
 • Zmiany w regulaminie, wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
 • Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza jego akceptację.